Adatkezelési Szabályzat

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Huszár Daniella Júlia magánszemély

Adóazonosító jel: 8429683267

Központi e-mail címe: info@noiegyutthato.hu

Továbbiakban Adatkezelő

2. A Szabályzat célja és hatálya

Az Adatkezelő mint a www.noiegyutthato.hu domainen elérhető weboldal (továbbiakban Weboldal) és kapcsolódó online jelentkezési lap üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében minősül adatkezelőnek.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon a ”Kapcsolat” menüponton feltüntetett e-mail címre üzentet küld, és/vagy az online jelentkezési lapot kiölti (továbbiakban Pályázó).

A Pályázóink által a Weboldalon és kapcsolódó online jelentkezési lapon szolgáltatott személyes adatok kezeléséről az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

3. A kezelt adatok

A Pályázó által megadott személyes adatok közül az Adatkezelő csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Pályázó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Pályázattal kapcsolatban.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Pályázó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím felett kizárólag ő rendelkezik. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Pályázót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: a Női Együttható Program pályázatán való indulás biztosítása, a pályázatok kiértékeléséhez szükséges kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása, rendezvényen való részvétel biztosítása, tájékoztató levelek megküldése, pozitív elbírálás esetén programról való egyeztetés;

A kezelt adatok köre: név, életkor, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Pályázó önkéntes hozzájárulása, melyet nevének, e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Adatkezelő számára.

6. Az adatkezelés időtartama

A Pályázó által megadott adatokat a Adatkezelő addig őrzi, amíg azok törlését Pályázó nem kéri.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokat elsődlegesen a Adatkezelő és a Női Együttható Program megbízott munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Adatkezelő-t az adat továbbítására.)

8. A Pályázó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Pályázó bármikor jogosult az adatainak hozzáférését, helyesbítését, törlését, elfeledését, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot kérni. Amennyiben ehhez segítséget kér, az Adatkezelőhöz fordulhat. Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról a Pályázót értesíti.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

10. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR).

11. Cookie-k (sütik) használat

Az Európai Uniós törvények értelmében az Adatkezelő felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az esetleges szolgáltatás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

12. Egyéb Rendelkezések

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Pályázót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról a Pályázót tájékoztatja. A módosítást követően a Kérdőív kitöltésének feltétele, hogy a Pályázó a Kérdőívben biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

2022. november 15.

Huszár Daniella (Adatkezelő)